Dejurni advokati

Portal

На 28.03.2014г.в двадесет и осми брой на Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет за размера на минималните адвокатски възнаграждения.


 

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 11.03.2014г.
СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАВЛЕНИЕ ДО 16.09.2014Г.
Образец ще намерите в сайта на АК Стара Загора и НБПП

АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
ИМЕ
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
БАНКОВА СМЕТКА
ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.
www.nbpp.government.bg
АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
 
• ИМЕ
• АДРЕС
• ТЕЛЕФОН
• БАНКОВА СМЕТКА
• ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
• ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
 
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.

САК уведомява адвокатите от АК Стара Загора за свое Решение № 345/01.12.2011г., свързано с процесуалната легитимация на адвокатите по дела: Договорите за правна помощ, представяни по дела и пълномощните по чл.25 от ЗА могат да бъдат материализирани както на химизирана хартия, така и на обикновена. Адвокатските кочани не са задължителни, а са за улеснение на адвокатите. В този смисъл САК ще изпрати уведомителни писма на председателите на съдилища и прокуратури в региона и ще постави настоящото съобщение в сайта на колегията като перманентно.