ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), който ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г., временно е ограничен достъпа чрез електронния портал за справки до делата в Окръжен съд Стара Загора, Районен съд Раднево, Районен съд Чирпан, Районен съд Казанлък и Районен съд Гълъбово чрез опцията „Справка за лице” и „Справка за насрочени дела”. Предстои ограничаване на достъпа чрез тези две опции и в Районен съд Стара Загора и Административен съд Стара Загора.

„Информационно обслужване – Варна” АД изказват своето извинение за възникналите трудности, но уверяват, че разработват нов софтуерен продукт, чрез който достъпа ни да бъде възстановен, без това да нарушава Регламента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС

НА АК СТАРА ЗАГОРА

ЗЛАТИНА ЙОВЧЕВА

/ Съобщения