Дължими от адвокатите месечни вноски към Висшия адвокатски съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В съответствие с правомощията си по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ЗАдв, с Решения №  481 и № 482 от 12.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет, считано от 01.04.2018 г., е определил дължимите по чл. 49, ал. 1 от ЗАдв от адвокатите месечни вноски към Висшия адвокатски съвет в размер на 20 (двадесет) лева.

С Решение № 627 от 17.02.2018 г. ВАдвС е приел, че при заплащане на всички дължими месечни вноски към Висшия адвокатски съвет до 31 януари на съответната календарна година, адвокатите ползват 5 процента отстъпка от общо дължимата годишна вноска към ВАдвС. Със същото решение е прието, че за 2018 г. тази отстъпка ще бъде приложена при заплащане на дължимата годишна вноска към ВАдвС в срок до 30.04.2018 г.

Съгласно Решение № 627 от 17.02.2018 г. ВАдвС, вноските към ВАдвС за младшите адвокати е дължим в размер на определената месечна вноска към Висшия адвокатски съвет, намалена с 15 процента.

Предвид горното, считано от 01.04.2018г. Моля да имате предвид увеличението на дължимата месечна вноска към ВАдвС, т.е. от месец април 2018г. следва да заплащате членски внос за Адвокатска колегия Стара Загора и ВАдвС общо в размер на 40 лв. за адвокати и 37 лв. за младши адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС

НА АК СТАРА ЗАГОРА

ЗЛАТИНА ЙОВЧЕВА

/ Новини