З А П О В Е Д № 16 /19.05.2020г.

На основание чл.92, във вр. чл.91 от Закона за адвокатурата, във връзка с Правилата и Мерките за работа в съдилищата в условията на пандемия, приети Решение по протокол № 15/12.05.2020г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и Заповед № 346/13.05.2020г. на Красимир Георгиев – и.ф. Председател на Окръжен съд Стара Загора

И

след оплакване на назначените служители на АК Стара Загора в адвокатската стая в РС – гр. Казанлък,

считано от 19.05.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Да се спазват от абсолютно всички адвокати указанията, дадени с предишна моя Заповед № 15 от 14.05.2020г., като:

Заявките за достъп до конкретни дела да се правят от адвокатите и/или от адвокатските сътрудници предварително по телефона. Запознаването с делата в адвокатскатастая да се извършва след предварително определен час от самитеслужители в адвокатски стаи, предоставен по телефона.

Справки по заявените предварително делав адвокатскатастая да се извършва при строго спазване на следните правила: Дасе допуска и да влиза, съответно престоява само по един адвокат (или адвокатски сътрудник) и само за справки по предварително заявени дела(съответно – получаване на копия), който следва да е с предварително поставени защитни средства и след дезинфекциране на ръцете с дезинфектант.

Изчакващитепред самите стаи адвокати(или адвокатски сътрудници)следва даспазват разстояние от минимум 1,5 м. съгласно актуалните изисквания на здравните органи.

Да не се допуска събиране на повече от двама изчакващи пред адвокатската стая.

II.Всички тоги на адвокати, оставени да се съхраняват и да престояват в шкафчетата, намиращи се в адвокатската стая, вкл. и други дрехида се приберат от собствениците им, като напълно да бъдат опразнени всички шкафчета отАдвокатската стая в съдебната палата на Районен съд – гр. Казанлък.

III. При неспазване на дадените с настоящата заповед нареждания и след ново оплакване от страна на служителите на АК Стара Загора, че не се спазва определения ред от страна на адвокати и/или адвокатски сътрудници,Адвокатската стая в съдебната палата на Районен съд – гр. Казанлъкще бъде затворенадо следващо нареждане, като по този начин ще се преустанови предоставянето на всякакви услуги.

  1. I Настоящата ми заповед да се обяви на интернет страницата на Адвокатска колегия – Стара Загора.
  2. Препис от настоящата ми заповед да се изпрати на електронните пощи на всички адвокати, вписани в Адвокатска колегия – Стара Загора за сведение.
  3. VI. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на служителите, назначени в Адвокатските стаи в РС Стара Загора и РС Казанлък, както и на служителите в канцеларията на АК Стара Загора.

ДИМО ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА АК – СТАРА ЗАГОРА

/ Новини