Квалификационни обучения

Уважаеми колеги,

Съветът на Адвокатска колегия Стара Загора Ви уведомява, че съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ ще проведе следните квалификационни обучения:

1. На 16. 10. 2021г. (събота) от 09:30 ч. в залата на АК Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2) ще се проведе семинар на тема: „Нови моменти в уредбата на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и сл. от Закона за административните нарушения и наказания. Практически въпроси на съдебното оспорване на издадените наказателни постановления и електронни фишове „ – лектор: съдия Ваня Вълкадинова

2. На 06.11.2021 г. (събота) от 09:30 ч. в залата на АК Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2) ще се проведе семинар на тема: „Незаконно строителство; Урегулиране и застрояване на имоти; Спор за материално право при искане за нанасяне на имот в КККР; Вещно-правни проблеми, свързани с урегулирането на недвижими имоти – действие на уличнорегулационен и дворищнорегулационен план по отменената нормативна уредба; отпадане на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план; урегулиране по ЗУТ; кадастър“ – лектор: адвокат Валентина Бакалова

3. На 26.11.2021 г. (петък) от 09:30 ч. в залата на АК Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2) ще се проведе семинар на тема: „Анализ на измененията в НПК / Д.в бр.63 / 2015 /. Възможните нарушения на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, в контекста на тези изменения. Практически аспекти на подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека за нарушения на чл. 6 от Конвенцията в светлината на тези изменения“ – лектор: адвокат Снежана Стефанова

Поради наложените мерки, свързани с епидемичната обстановка в страната, присъствието на обученията ще се извършва след предварително записване на желаещите адвокати- членове на АК Стара Загора с максимален капацитет на залата – 30 участници. След достигане на максималния брой допустими участници, няма да се допуска записване на желаещи.

В случай на налагане на допълнителни мерки за защита здравето на лицата или при заболяване на лектор, САК запазва правото да отмени или промени датата на провеждане на обучението.

/ Семинари