Многостранна стажантска програма за адвокати на немски език