НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г.

От 01.05.2021 г. е в сила новата НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, съгласно която заявления се подават в Новият Единен Адвокатски регистър на адрес: https://bar-register.com Зявлението може да се подаде с електронен подпис или на хартиен носител.

/ Съобщения