НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АПК. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Организират съвместно семинар на

ТЕМА

„НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АПК. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

Лектор: Таня Куцарова – съдия във ВАС

Дата и място на провеждане:
8.11. 2019г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК – Стара Загора

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

9,00 – 10,30 часа – Индивидуален административен акт. Понятие. Изменение в уредбата. Издаване на индивидуалните административни актове. Инициатива. Страни. Производство. Обжалване на административните актове по административен и съдебен ред.    Производство пред първата съдебна инстанция.     Призоваване на страните. Провеждане на съдебните заседания.

10,30  – 10, 45ч. – Кафе – пауза

10,45 – 12, 30 ч. – Касационно обжалване.  Администриране на касационната жалба. Проверка за редовност и допустимост.   Общ преглед на промените в глава дванадесета на АПК. Нови правомощия на председателите на отделения.    Нови изисквания за форма и съдържание на касационната жалба.  Проверка за редовност на касационните жалби. Приподписване на касационната жалба. Изключения. Производство по отмяна на  влезлите в сила съдебни актове. Предмет на отмяна. Подаване на искането – срокове  и форма. Състав на съда. Разглеждане на искането. Държавни такси. Оспорване на измененията  в АПК пред  Конституционния съд на Република България. Решение на КС по образуваните дела. Мотиви и основания.

12,30 – 13,30 ч. – Обедна почивка

13,30 – 15, 00 ч. – Искови производства, разглеждани по реда на АПК. Установителни искове –  видове  и фактически състави.  Обзор на съдебната практика.  Конститутивни искове.

15,00  – 15,15ч. – Кафе – пауза

15,15 – 17,00ч. – Осъдителни искове –   искове по ЗДС, ЗОП, ЗЗДискр.,  ЗОДОВ,  ЗИНЗС, иск за отговорност на държавата за вреди от нарушаване правото на ЕС  видове, фактически състави.

Програмата е примерна и може да търпи изменения предвид възникващите въпроси и дискусии.

/ Семинари