Нови моменти в уредбата на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и следващите от Закона за административните нарушения и наказания. Практически въпроси на съдебното оспорване на издадени наказателни постановления и електронни фишове

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Организират съвместен семинар

на

тема:

Нови моменти в уредбата на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и следващите от Закона за административните нарушения и наказания. Практически въпроси на съдебното оспорване на издадени наказателни постановления и електронни фишове

 Лектор: Ваня Вълкадинова – съдия в Административен съд – Благоевград

 

Семинарът ще се проведе на 16.10.2021 г. в Залата на АК Стара Загора,  находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ № 35 при следната програма:

9.30 – 11.00 ч. – Отговорност на юридическите лица по чл. 83а и следващите след измененията в ЗАНН (Обн. – ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.)

11.00 – 11.15 ч.         Кафе пауза

11.15 – 12.45 ч.         Въпроси на административнонаказателното производство след измененията в ЗАНН (Обн. – ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.)

Предупреждение

Наказанието Безвъзмезден труд в полза на обществото и съдът като наказващ орган

Споразумение по ЗАНН

Резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство

Наказателно постановление

Електронен фиш

 12.45 – 13.45 ч.         Обедна почивка

13.45 – 15.15 ч.         Въпроси на съдебното оспорване по ЗАНН след измененията в закона (Обн. – ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.)

Подлежащи на обжалване актове

Право на жалба

Правомощия на районния съд – нови моменти

Съкратено съдебно производство и касационна проверка на решението

Разноски

15.15 – 15.30 ч.         Кафе пауза

15.30 – 17.00 ч.         Възобновяване на производството по административнонаказателни дела след измененията в ЗАНН (Обн. – ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.)

Подлежащи на възобновяване производства

Искане за възобновяване

Новите основания за възобновяване на административнонаказателното производство

Правомощия на съда

/ Семинари