ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ [1]
на 12 и 13 юли 2024 г.

Лектори:

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд до 2021 г.

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Иван Дахтеров – нотариус

П Р О Г Р А М А

12.07.2024 г. (петък)

09:00 – 09:30 ч. – Регистрация

09:30 – 11:00 ч.

* Придобиване на имоти по давност.

* Възстановяване (реституция) на правото на собственост, съобразно българското законодателство (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд /ЗВСГЗГФ/, Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/, Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти /ЗВСНОИ/ по Закона за териториално и селищно устройство /ЗТСУ/, Закона за планово изграждане на населените места /ЗПИНМ/, Закона за благоустройството на населените места /ЗБНМ/, Закона за държавните имоти /ЗДИ/ и Закона за собствеността /ЗС/ и др.)

* Действие на нормативните актове,

регламентиращи реституцията.

Лектор: Емануела Балевска

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

* Право на собственост – същност и видове.

* Съсобсвеност – понятие и видове. Способи за възникване и прекратяване на съсобствеността. Разпореждане със съсобствен имот.

Лектор: Камелия Маринова

12:45 – 13:45 ч. – Пауза

13:45 – 15:15 ч.

* Ограничени вещни права – понятие, съдържание и видове.

* Право на строеж, на надстрояване и пристрояване – понятие и съдържание. Способи за учредяване. Реализиране на правото на строеж. Прекратяване на правото на стоеж, надстрояване и пристрояване.

Лектор: Камелия Маринова

15:15 – 15:30 ч. –  Пауза

15:30 – 17:00 ч.

* Територии и поземлени имоти.

* Правен режим на урегулираните и неурегулираните територии.

* Кадастър и имотен регистър. Същност и функции. Създаване и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър.

Лектор: Камелия Маринова

П Р О Г Р А М А

13.07.2024 г. (събота)

09:00 – 09:30 ч. – Регистрация

09:30 – 11:00 ч.

* Служебен архив и кантора на нотариуса- правна уредба.

* Отговорност на нотариуса – обща характеристика, правна уредба и видове.

* Нотариална камара – правно положение, органи, правомощия.

* Нотариални такси – общи положения и видове.

* Удостоверяван материален интерес.

* Държавни такси за вписване – правна уредба и видове.

Лектор: Иван Дахтеров

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

* Доказателства и доказателствени средства в нотариалното производство.

* Доказателствена тежест в нотариалното производство.

* Доказване правото на собственост.

 

* Документи с доказателствена сила на нотариален акт.

* Нотариален акт за правни сделки – форма, издаване, съдържание.

Лектор: Иван Дахтеров

12:45 – 13:45 ч. – Пауза

13:45 – 15:15 ч.

* Придобиване, загубване и възстановяване на правоспособност нанотариус.

* Права и задължения на нотариуса по Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/, Устава на Нотариалната камара и Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Лектор: Иван Дахтеров

Участниците ще получат сертификат за успешно завършен подготвителен курс.

Цена за курс – 300 лева без ДДС.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 10 юли 2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт
https://ncle.bg [2] или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58, имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ“ ООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Links:
––
[1]
https://ncle.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%81%d0%b8-2024/?utm_source=phplist684&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1+%D0%97%D0%90+%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%98+%D0%97%D0%90+%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A1%D0%98
[2]
https://ncle.bg?utm_source=phplist684&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1+%D0%97%D0%90+%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%98+%D0%97%D0%90+%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A1%D0%98
[3]
https://marketing.ncle.bg/?p=forward&uid=316dd40cc231beaaffc89df3ef713c88&mid=684&utm_source=phplist684&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1+%D0%97%D0%90+%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%98+%D0%97%D0%90+%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A1%D0%98
[4]
https://marketing.ncle.bg/?p=preferences&uid=316dd40cc231beaaffc89df3ef713c88&utm_source=phplist684&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1+%D0%97%D0%90+%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%98+%D0%97%D0%90+%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A1%D0%98
[5]
https://marketing.ncle.bg/?p=unsubscribe&uid=316dd40cc231beaaffc89df3ef713c88&utm_source=phplist684&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1+%D0%97%D0%90+%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%98+%D0%97%D0%90+%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A1%D0%98
[6]
https://www.phplist.com/poweredby?utm_campaign=phpList&utm_source=phplist684&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1+%D0%97%D0%90+%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%98+%D0%97%D0%90+%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A1%D0%98

/ Семинари