Отменено е задължението до 12 май да се изготвят и изпращат на ДАНС вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Според ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП се отмени изискването за изпращането на вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП за утвърждаване в Държавна агенция „Национална сигурност (ДАНС) в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона, т.е. до 12.05.2019 г., каквото изискване бе налице в старата редакция на разпоредбата и се удължи срокът за актуализирането им, респ. първоначалното им изготвяне в съответствие с изискванията на закона – в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС.

Промяната в ал.1 § 6 от преходните и заключителните на ЗМИП гласи:„Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“

Информацията е публикувана и на Интернет страницата на ДАНС.

Измененията са резултат и от активния диалог, който Висшият адвокатски съвет предизвика още през февруари, като в Народното събрание се създаде и специална работна група с участие на ВАдвС за тяхното обсъждане и прецизиране.

Източник: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=137217 и

http://www.dans.bg/bg/press-releases-menu-bul

Още по темата: https://news.lex.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/?fbclid=IwAR03r7cIqoPZ0FdVkKO0uU1wQgJr7-hishcFADOY8QQr3pXNL5q5-wNE2KI

/ Новини