Покана за редовно общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Стара Загора

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, на основание чл.81 от Закона за адвокатурата във вр. Решение №167 от 08.10.2021г. свиква редовно общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Стара Загора на 29 и 30 януари 2022г. /събота и неделя/ от 09.00ч. в заседателната зала на Адвокатска колегия Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул.“Пазарска“ №35, ет.2 при следния дневен ред:1.Отчет за дейността на САК през 2021г.; 2.Финансов отчет на САК за 2021г.; 3.Доклад на Контролния съвет за упражняване на бюджета и стопанисване имуществото на колегията през 2021г.; 4.Отчет на Дисциплинарния съд за 2021г.; 5.Разисквания по отчетите.; 6.Приемане на бюджет на САК за 2022г.; 7.Разни.; 8.Определяне броя на членовете на Адвокатски съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд и избор на Адвокатски съвет и неговия председател, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и неговия председател и на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната. При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от ЗА събранието ще се проведе в същия ден и на същото място от 10.00ч. и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканваме всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител по реда на Закона за адвокатурата.

Вижте оригиналния документ ТУК>>

/ Новини