Покана за семинар

Уважаеми колеги,

Адвокатска колегия Стара Загора, със съдействието на ЦОА „Кръстю Цончев“, организира семинар на тема:

 КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ. ПРОБЛЕМИ НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ И  ОЧЕВИДНАТА НЕПРАВИЛНОСТ. АНАЛИЗ НА АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВКС

 Лектор: доц. д-р Таня Градинарова, адвокат в Софийска адвокатска колегия

Дата: 03 ноември /петък/ 2023г.

Място: Залата на Адвокатска колегия, ул. Пазарска №35, ет.2

Начало: 09:00 часа

Продължителност : осем  учебни часа.

 ПРОГРАМА:

1.Обща характеристика на касационното обжалване на съдебни решения.

2.Предпоставки за допускане на касационен контрол по чл. 280, ал. 1 ГПК. Изисквания за обосноваване в изложението към касационната жалба.

3.Обхват на правомощията на ВКС при преценка на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

4.Обща характеристика на основанието „очевидна неправилност“ за допускане до касационно обжалване.

5.Съотнасяне на очевидната неправилност с предпоставките за допускане до касационен контрол по чл. 280, ал.1 ГПК.

6.Изисквания за обосноваване на основанието „очевидна неправилност“.

7.Обхват на служебните правомощия на ВКС при очевидна неправилност.

8.Обхват на пороци, обуславящи очевидна неправилност – анализ на актуалната практика на ВКС.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

/ Семинари