ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО И МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”
и
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА
Организират съвместно семинар на
ТЕМА
„ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО И МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК (ДВ, бр. 86/2017 г., ДВ,бр.65/2018 г. и ДВ, бр. 100/20.12.2019 г.)“

Лектор: съдия Красимир МАШЕВ – съдия в Апелативен съд София

Дата и място на провеждане:
28. 02.2020г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК – Стара Загора

9,30 часа -10, 45 часа – Предпоставки за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК.Практически проблеми при приложението на чл. 414а ГПК (Нов – ДВ, бр. 86 от 2017 г.). Обезсилване на издадена заповед за изпълнение от съда в заповедното производство.

10,45 часа – 11,00 часа – кафе – пауза

11,00 часа – 12,15 часа – Процесуални предпоставки за упражняване на правото на иск по реда на чл. 422 ГПК. Обективно съединяване на искове в производството по чл. 422, ал. 1 ГПК. Материално-правни възражения в производството по установителния иск.

12,15 часа – 13, 30 часа – обедна почивка

13,30 часа – 14,45 часа – Причини за изработването на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Становище на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. Нови изисквания в случаите, в които вземането произтича от договор сключен с потребител по смисъла на ЗЗП. Изискване за предоставяне от страна на банките пред съда на договора, от който произтича вземането им, при искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение. Промени във връзка със спиране на изпълнението при подадено възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение.

14,45 часа – 15,00 часа – кафе – пауза

15,00 часа – 16, 15 часа – Изменение на правилата за местна подсъдност по потребителски договори и при възникнали материално-правни правоотношения по Кодекса за застраховане като абсолютна процесуална предпоставка за надлежното упражняване процесуалното право на иск – чл. 113 ГПК (ДВ, бр. 100/2019 г.); чл. 115, ал. 2 ГПК (Нова – ДВ, бр. 86/2017 г., изм., бр. 65/2018 г.), във вр. с чл. 119, ал. 3 ГПК (Нова – ДВ, бр. 65 /2018 г.)

16,15 часа – 17, 00 часа – дискусия

/ Семинари