Предложение на адв. Емилия Недева до председателя на Народното събрание във връзка с промените в ЗМИП

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
16 февруари в 18:09 ч.

Уважаеми колеги,

Споделяме с Вас предложение на адв. Емилия Недева до председателя на Народното събрание във връзка с промените в ЗМИП.
Ако Вие също споделяте това предложение и го подкрепяте, молим Ви да изпратите на е-поща на ЦОА: coa@abv.bg Вашите три имена, адвокатска колегия и личен адвокатски номер.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Подписалите настоящото искане български адвокати упражняваме професията си в съответствие с конституционната си мисия да подпомагаме гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси и като се водим от нашия нравствен и юридически дълг за опазване тайната на доверителите си.
Защитата на адвокатската тайна не е дълг единствено на адвоката, тя е задължение на държавата. Защитата на поверителността в отношенията адвокат-клиент гарантира не адвокатските права, а правата на гражданите срещу незаконно използване на доверената от тях на адвоката информация.
Ние считаме, че обнародваният в Д.в., бр. 27 от 27 март 2018 г. Закон за мерките срещу изпирането на пари не съответства на Конституцията на Република България, на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и не транспонира в пълнота Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като пропуска да даде важни гаранции на гражданите срещу нарушаване на поверителността в отношенията им с адвокат.
Ето защо Ви молим, да предложите спешна промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари, насочена към транспониране в пълнота на стандартите, залегнали в посочената Директива на Европейския парламент и на Съвета.
Предлагаме създаването на нов чл.4а със следното съдържание, изцяло съответстващо на принципите, залегнали в преамбюла на директива (ЕС ) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета :
Чл.4а :
(1) Лицата по чл.4, т.13, 15 и 16, упражняващи адвокатска професия, не прилагат мерките по чл.3, т.1-6 и не докладват информация, получена преди, по време на или след съдебно производство, или в процеса на определяне на правното положение на клиент.
(2) Правната консултация, която адвокати и други правни професии, ползващи се със защита на професионалната тайна, предоставят, се изключва от обхвата на този закон, освен когато упражняващото правната професия лице взема лично участие в дейностите по изпирането на пари или финансиране на тероризма, ако правната консултация се дава за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма или ако упражняващото правната професия лице знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Февруари 2019 г.

С уважение :/подписи/

/ Новини