Публична дискусия на тема „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“

Уважаеми колеги,

НА 18.10.2019 Г. В ГР. ПЛОВДИВ, ХОТЕЛ ЛАЙПЦИГ, ЗАЛА „МЕНДЕЛСОН“ ще се проведе публична дискусия на тема „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“, организирана от Висшия съдебен съвет в рамките на проект №BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма  „Добро управление“, по който Министерството на правосъдието е бенефициент, а Висшият съдебен съвет е партньор.

В рамките на дискусията ще бъде обсъден проект на разработена Методология за оценка на независимостта на съдебната власт и анализ на факторите, оказващи влияние върху нея, както и пилотното й прилагане за изготвяне на годишния доклад за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на ВСС, съгласно чл. 30, ал. 2, т.12 от Закона за съдебната власт.

Дискусията ще се проведе в рамките на две полудневни сесии, като участниците могат  да се присъединят към тази, която е удобна за тях.

Приложена е програма за публичната дискусия с начален час и място на провеждане.

/ Новини