Семинари през първото полугодие на 2018г.

1.) Семинар на тема: „Актуални въпроси по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Обхват на отговорността, субекти на отговорността, материалноправни и процесуалноправни предпоставки за реализирането ѝ по чл. 1 и по чл. 2 от ЗОДОВ. Приложимост на ЗОДОВ по отношение на нарушение на основни права и свободи, регламентирани от ЕКПЧ, извършено от административни органи и длъжностни лица. Анализ на практиката на българския съд. Процедура по новата Глава шеста и искът по Глава седма от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража“ с лектори: адв. Катина Бончева и адв. Михаил Екимджиев, който ще се състои на 23 март 2018 г. от 10:00 ч.

2.) Семинар на тема: „Възстановяване на запазена част – Различните хипотези на възстановяване на запазена част – при намаляване на универсално завещателно разпореждане; при намаляване на частни завещателни разпореждания или дарения; възстановяване на запазена част при дарение или завет на един недвижим имот, както и при завет на плодоползване или пожизнена рента; отменителният иск по чл. 37 ЗН. Актуалното становище по ВКС по различните въпроси“ с лектор: адв. Венцислав Л. Петров, който ще се състои на 21 април 2018 г.

3.) Семинар на тема: „Сключване на договор по електронен път. Правни проблеми на електронната търговия. Предстоящите законодателни промени във връзка с Европейската стратегия за Единен цифров пазар. Отговорност на интернет доставчиците“ с лектор: съдия Любка Петрова – зам.-председател на АССГ, който ще се проведе на 22 юни 2018 г.

/ Семинари