Срок за подаване на декларация по образец във връзка със ЗМИП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg .

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.3 от ППЗМИП всеки адвокат следва в 14 – дневен срок, считано от датата на публикуване – 13 август 2020 г., на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на интернет сайта на Висшия адвокатски съвет, да попълни, подпише и подаде Декларация по образец, представляваща Приложение, обр. N6 към правилата до адвокатската колегия, в която е вписан.

Чуждестранните адвокати подават Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. N6 към правилата, до адвокатската колегия, в която е вписан придружаващият адвокат.

Указва на адвокатските съвети, че подадените от адвокатите декларации, следва да бъдат отразени в регистър на подадените декларации, Приложение №7 от Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

/ Новини