Целогодишно специализирано обучение по вещно право за адвокати с практическа насоченост

Уважаеми колеги,

ЦОА „Кръстю Цончев“ и АС – Пловдив организират продължително целогодишно специализирано обучение по Вещно право за адвокати с практическа насоченост, което ще се проведе в рамките на 8 отделни модула , провеждани в дни петък – следобед и събота – цял ден .

В прикачен файл Ви изпращаме по – подробна информация за схемата на самото обучение, с посочване на конкретните дати на съответните модули, предвижданите теми и лектори.

ВАЖНО: Записването и посещението за конкретен модул не обвързва участника с посещение на останалите такива и всеки може да присъства само на модулите, към които проявява интерес, съобразно конкретната тема.

Обучението стартира с първи модул на 10 -11 май 2019г.

Място на провеждане : Парк и Спа хотел Марково

Такса участие: 25 лв. /заплаща се към момента на записването /

Парк и Спа хотел Марково предлага на 11.05.2019 г. обяд на блок маса на цена от 20 лева. Желаещите да се възползват от офертата следва да заявят това в срока за записване и да заплатят цената на обяда, заедно с таксата участие.

Краен срок за записване: 07.05.2019г.  и местата са ограничени!!!

на място в ОК при АК – Пловдив или по банков път: БАНКА ДСК ЕАД: STSABGSF BG76STSA93000002615200

При заплащане на сумата по банков път участника следва да изпрати копие от платежното нареждане на office@plovdivlaw.org , за да бъде включен в обучението за периода 10 – 11 май 2019г.

На вносната бележка като основание за плащане е необходимо да запишете „СЕМИНАР І Модул ВЕЩНО ПРАВО. Плащането по банков път на сумата от 45 лева ще се възприема, като заявка за обяд.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Първи модул (10-11 май 2019 г.)

10 май 2019 г. 14 – 17,30 часа

            Лекция № 1. 4 часа

 1. Въведение и основни положения във вещното право. Недвижими вещи. Субекти и обекти на правото на собственост върху недвижими вещи.

а) Понятие за недвижим имот – характеристики. Индивидуализация на недвижимите имоти в актовете за собственост.

б) Подобрения и приращения.

 1. Придобивни способи, давност. Титули за собственост.
 2. Сервитути и ограничения на собствеността за благоустройствени цели – сравнение.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

            Лектори: адв. Любомир Денев и адв. Валентина Бакалова

11 май 2019г. – 09,30 – 17,30 часа

Лектор: адв. Валентина Бакалова

            Лекция № 2.  – 2 часа

 1. Кадастрален план и кадастрална карта. Кадастрална основа на регулационния план. Дворищнорегулационен парцел с неуредени сметки по регулация.
 2. ЗЕКНРБ (отм) и ЗКИР в сила от 01.01.2001г. Основни положения на реформата от 2000 г. Основни елементи на кадастралния план и на кадастралната карта. Сравнение. Одобрен и неодобрен кадастрален план.
 3. Недвижими имоти – обекти на кадастъра (поземлен имот, сграда и самостоятелни обекти в сграда, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура).
 4. Зони за ограничения. Специализирани кадастрални карти и регистри.

Лекция № 3.– 4 часа

 1. Създаване и поддържане в актуално състояние на кадастралната карта. Необжалваемост на кадастралната карта и кадастралните регистри – правни последици.
 2. Издаване на скици за недвижимите имоти. Скица за поземлен имот и схема за самостоятелен обект от кадастралната карта. Скица от регулационния  план. § 4 ПЗР на ЗКИР.
 3. Значение на скиците при сделки с недвижимите имоти. Идентичност. Комбинирани скици за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал.3 от ЗКИР. Разлика в площта на поземления имот по скица и по документите за собственост.
 4. Правно значение на данните за недвижимите имоти, отразени в кадастъра при сделки, отчуждаване, данъчното облагане и защита на правото на собственост.
 5. Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Електронна скица или схема от кадастралната карта и кадастралните регистри; Удостоверяване на идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.

            Лекция № 4– 2 часа

 1. Презумпция за достоверност на данните в кадастралната карта. Оспорване на достоверността на данните за недвижимите имоти, включени в кадастралната карта.
 2. Правни проблеми при изработване на кадастрални карти въз основа на данните от картата на възстановената собственост.
/ Семинари