Покана за оферта

ПОКАНА ЗА ОФЕРТА

за изработване на софтуерен продукт „Информационна система за отчитане на членски внос в Адвокатска колегия

 

Основни изисквания към системата:                         

1.Работи под ОС MS Windows.

2.Поддържа следните информационни масиви:

– данни на адвокати / пълни имена, личен номер, адрес, телефон, имейл, дата на вписване, дата на отписване, дата на преустановяване/възобновяване на дейността, бележки и др.;

– годишни задължения по месеци за членски внос по видове – към АК и към ВАдС;

– информация и за ползваните отстъпки на различни основания;

– други постъпления по каса и банка, свързани със задължения на адвокати;

3.Включва функционална възможност за отразяване на заплатените задължения по касов и безкасов път.

4.При касово плащане генерира необходимите касови документи (ПКО) и поддържа и извежда необходимата информация за отразяване в Касовата книга.

5.При безкасово плащане поддържа и извежда необходимата информация за осчетоводяване на банковите постъпления.

6.Необходими масиви от номенклатури.

7.Системата следва извежда необходимите справки по отчетността.

 

Офертата следва да съдържа:

  • Цена на продукта;
  • Срок за изпълнение на заданието;
  • Срок за внедряването на системата, с възможност през този период да могат се доуточняват и добавят необходимите за дейността функционалности и справки свързани с информационните масиви;
  • Срок на гаранционното обслужване и цена за обслужване през гаранционния период;
  • Цена на обслужване след гаранционния срок.

Възможен е вариант за изработване/адаптиране на готова счетоводна програма за нуждите на Адвокатската колегия, като гореописаната система да бъде част от същата, с директно отразяване на постъпленията в счетоводната програма в съответните сметки. Колегията осъществява както нестопанска дейност, така и стопанска дейност.

В този случай съдържанието на офертата следва да бъде в два варианта: за самостоятелна система за отчитане на членски внос в Адвокатска колегия и за счетоводна програма с включена функционалност „Отчитане на членски внос в Адвокатска колегия“.

Приоритет за Адвокатската колегия е изработване на „Информационна система за отчитане на членски внос в Адвокатска колегия“.

Контакт за допълнителна информация относно офертата: тел.0887609830 – адв. Златина Йовчева, председател на САК Стара Загора.

Офертите следва да бъдат подадени до 30 март 2023г. по един от следните начини:

  • на адреса на управление на Адвокатска колегия Стара Загора, а именно: гр.Стара Загора, ул.Пазарска №35, ет.2;
  • на е-mail: office@ak-sz.eu

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АК СТАРА ЗАГОРА