График за отдих-почивна база Черноморец

Препис-извлечение

Протокол №7
от заседание на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Стара Загора,
проведено на 22.04.2023 г.

Одобрява следния график за отдих в Почивна база на АК – Стара Загора в гр. Черноморец – лято 2023 г.

График за отдих-почивна база Черноморец

/ Новини