Декларация на Адвокатски съвет при Адвокастска колегия Стара Загора

До
Председателя на Народното събрание на Република България
г-жа Цвета Караянчева

До
Народните представители от 44-то НС

До
Висшия съдебен съвет

Копие до:
Висшия адвокатски съвет

Копие до:
Адвокатските колегии в страната

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В средствата за масова информация е тиражирана информация за предстоящо обсъждане на изменение и допълнение на Закона за мерките и дейностите по време на извънредното положение /ДВ бр. 28от 24. 03. 2020г/, част от които предвиждат съдилищата в Република България да преустановят провеждане на открити съдебни заседания за периода от 15 ноември до 31 декември 2020г., а насрочените такива да бъдат отсрочени за нови дати, но не по – късно от 15 юли 2021г. Посочената цел на обмисляната законодателна промяна е  да се спре разпространението на COVID 19 сред магистратите и съдебните служители.

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Стара Загора считаме, че подобна мярка, проведена  за втори път през текущата календарна година, би нарушила правата на гражданите, ограничавайки правото им на достъп до правосъдие и справедлив процес, проведен в разумни срокове. Разглеждането на делата ще бъде  за втори път или трети път отложено, което би имало негативни последици за страните, които ще претърпят нови вреди от забавяне на правосъдието. Забавянето разглеждането на делата би задълбочило и без това възникналата икономическа криза и би засилило напрежението в обществото. Предвидените изменения предвиждат повторно спиране действието на съдебната система, което води до застрашаване на правовата държава, поради липсата на съдебен контрол. За да се осигури в максимална степен осигуряването на принципа на разделение на властите, е необходимо да имаме непрекъснато работеща и функционираща съдебна система. Съобразно конституционните разпоредби, съдебната система има функция да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Функционирането на съдебната система е гарант именно за наличието на правовата държава, за каквато е прогласена Република България, според записаното в Конституцията. В настоящия период, в който и без това се ограничават в немалка степен  правата на гражданите, от особена важност е осъществяване от страна на  съдилищата на контрол за законност на актове и действия на административните органи, и на държавата. Спирането на работа на съдилищата и съдебната система като цяло, ще доведе до възможности за произвол от страна на държавната администрация, ще даде възможност за погазване на конституционно закрепени права и свободи на гражданите, и ще наруши нормалното функциониране на правовата държава.

Адвокатите, се явяваме гарант за съществуването и нормалното функциониране на гражданското общество. Тази гаранция произтича от вменената ни от Конституцията функция да защитаваме правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица, стопанските субекти и организации. Именно поради тази си функция на гаранти, ние адвокатите отправяме апел за спазване на принципите на разделението на властите, съблюдаване на тяхната независимост. Също така приканваме представителите на всички власти в държавата, и най-вече на законодателната и изпълнителната власти, да се въздържат от действия, които биха застрашили устоите на държавността и правовия ред. Призоваваме за спазване на всички основни права на гражданите, закрепени както в Конституцията, така и в международните актове, сред които са правото на защита, достъп до съд, правото на справедлив процес в разумни срокове.

През периода от 13. 03. 2020г. до 13. 05. 2020г. съдилищата бяха затворени, което препятства дейността на съдебната система, лиши гражданите от ефективна и бърза правна защита, забави значително разглеждането на делата.  Възстановяването на дейността на съдилищата и пренасрочването на отложените съдебни заседания доведе до прекомерно насрочване на дела през кратък период от време или дори по едно и също време, което от една страна предпоставя по – голямо струпване на хора пред и в съдебните зали, а от друга поставя в невъзможност защитниците/адвокатите да осъществят в пълнота и пълноценно техните задължения, свързани със защита правата на гражданите.

Считаме, че в съдилищата са въведени достатъчно мерки за защита от разпространение на заболяването. Извършва се непрекъснато дезинфекция на помещенията, поставени са защитни прегради, които ограничават максимално близостта на магистратите с граждани и адвокати, създадена е организация, която да минимизира риска от разпространение на заразата. Рискът от разпространение на вируса в сградите на съдилищата е сведен до минимум, в сравнение с голямата част от обществото, работещо в далеч по – рискова среда и носещо в не по –малка степен тежестта на извънредната епидемична обстановка.

Не на последно място евентуалното прекъсване дейността на съдилищата би се отразило отново крайно негативно на адвокатите, чиято основна дейност е осъществяване на процесуално представителство на граждани и юридически лица. За втори път адвокатите ще поемат негативното настроение на обществото за забавяне на съдебните производства. Това положение ще се отрази негативно за пореден път и на доходите на колегите – адвокати, чиято загуба не беше компенсирана по никакъв начин при предходното двумесечно затваряне на съдилищата. Повторното спиране дейността на съдебната система лишава адвокатите от конституционно закрепеното право на труд и ги лишава от възможността да получават доходи, които са необходими за поддържане и посрещане на текущите им разходи, включително за заплащане на месечни осигуровки, авансов, годишен данък, ДДС, заплати и осигуровки на служители.   Икономическата загуба на адвокатите ще се отрази отрицателно и на приходите в държавния бюджет.

Във връзка с всичко изложено по-горе, изразяваме своето категорично несъгласие с подготвяната законодателна промяна, предвиждаща повторно за годината прекъсване на съдебните заседания и спирането на съдебната система. Считаме, че проява на отговорно държавническо поведение от страна законодателната и изпълнителната власт, в тази кризисна обстановка, би било предприемането на мерки за защита на правата и интересите на абсолютно всички български граждани, юридически лица, стопански субекти и т.н., а не само за част от тях.

Настоящата позиция изразяваме в защита интересите на всички граждани и юридически лица за гарантиране правото им на защита, достъп до съд и провеждане на справедлив процес в разумни срокове,  включително и на адвокатите, които отново биха били лишени от правото им на труд.

С настоящата изразяваме пълната си подкрепа към изложеното в декларации на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия гр. Бургас, Адвокатски съвет, Дисциплинарен съд и Контролен съвет при Адвокатска колегия Смолян, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Пловдив и СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“.

Председател на АС при АК Стара Загора:

/адвокат ДИМО ДИМИТРОВ/

/ Новини