Защита на личните данни

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) да Ви информира за извършваните от АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на ОРЗД и другите приложими актове на Европейския съюз и на Република България.

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА, наричана по долу само АК Стара Загора, е юридическо лице, което се състои от всички вписани в регистрите й адвокати, младши адвокати и адвокати от Европейския съюз.

АК Стара Загора е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на АК Стара Загора са: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ № 35, ет.2 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до АК Стара Загора като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Деловодството на АК Стара Загора.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес:
office@szak.lex.bg, или да изпращате по факс: +359 (42) 210302

 • Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

АК Стара Загора осъществява правомощията, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Водене на регистър на адвокатите и младши адвокатите, предвиден в чл. 9, ал. 3 от ЗА;
 • Водене на регистъра на чуждестранните адвокати, вписани към Адвокатска колегия Стара Загора, предвиден в чл. 16, ал. 1 от ЗА;
 • Водене на регистър на адвокатските съдружия;
 • Водене на регистър на адвокатските дружества,
 • Водене на регистъра на адвокатските сътрудници по чл. 21, ал. 2 от ЗА;
 • Извършване на действия по обработка документите на лицатакандидати за изпит за адвокати и младши адвокати съгласно чл. 9-11 от Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати;
 • Администриране на правната помощ, съобразно предвиденото в Закона за правната помощ и подзаконовите актове по прилагането му;
 • Осигуряване на процесуално представителство от особени представители по реда на ГПК;
 • Търсене на дисциплинарна отговорност от адвокатите, младшите адвокати и адвокатите от Европейския съюз от Адвокатска колегия Стара Загора;
 • Посредничество в спорове между адвокати и адвокати и клиенти;
 • Свикване и организиране на общото събрание на адвокатите от АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА;
 • Повишаване на професионалната квалификация на адвокатите;
 • Определяне и събиране на членски внос;
 • Изпълнение на други функции, определени от закона.

            При упражняване на правомощията си АК Стара Загора обработва лични данни на кандидати за адвокати, адвокати, младши адвокати, адвокати от Европейския съюз, жалбоподатели, клиенти на адвокати и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

            За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, АК Стара Загора обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

            Когато АК Стара Загора обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

            Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 • Категории получатели на данни извън АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА.

АК Стара Загора не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);
 • Банки – за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите от осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни АК Стара Загора обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, данните в регистрите на адвокатите, младшите адвокати, адвокатските сътрудници и чуждестранните адвокати. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 • Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до АК Стара Загора (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на АК Стара Загора.

 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд Стара Загора.

 • Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

АК Стара Загора не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 • Въведени от АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на АК Стара Загора за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 16.05.2018г. на Адвокатския съвет, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в АК Стара Загора, може да получите на посочените в т.1 координати за връзка с администратора на лични данни.

Настоящата информация ще бъде регулярно допълвана и развивана, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.

Адвокатски съвет на АК Стара Загора