З А П О В Е Д № 15/14.05.2020г.

На основание чл.92 във вр. чл. 91 от Закона за адвокатурата, във връзка с Правилата и Мерките за работа в съдилищата в условията на пандемия, приети Решение по протокол № 15/12.05.2020г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и Заповед № 346/13.05.2020г. на Красимир Георгиев – и.ф. Председател на Окръжен съд Стара Загора, считано от 14.05.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Да се възстанови дейността на Адвокатските стаи в съдебните палати на Районен съд – гр. Стара Загора и Районен съд – гр. Казанлък при спазване на следните правила за достъп до тях, както следва:

 1. Всички лица в стаите задължително трябва да носят защитни маски (или друго защитно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) и ръкавици.
 2. Заявките за достъп до конкретни дела да се правят от адвокатите и адвокатските сътрудници предварително по телефона. Запознаване с дела в адвокатските стаи се извършва след предварително определен час от служителите в адвокатски стаи, предоставен по телефона.
 3. Справки по заявените предварително делав адвокатските стаи да се извършва при спазване на следните правила: Вадвокатските стаи следва дасе допуска да влиза и престоява само по един адвокат (или адвокатски сътрудник) и само за справки по предварително заявени дела(съответно – получаване на копия), който следва да е с предварително поставени защитни средства съгласно т.1 и след дезинфекциране на ръцете с дезинфектант.
 4. Изчакващитепред самите стаи адвокати(или адвокатски сътрудници)следва даспазват разстояние от минимум 1,5 м. съгласно актуалните изисквания на здравните органи.
 5. Не се допуска събиране на повече от двама изчакващи пред адвокатски стаи.
 6. Служителите в адвокатски стаи са длъжни да дезинфектират с препарати масите и столовете след всеки посетител в адвокатска стая.

ІІ.Да се възстанови дейността на канцеларията на Адвокатска колегия Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ № 35, ет.2, при спазване на следните правила за достъп:

– Достъпът до канцелария на Адвокатска колегия се осъществява след предварително уведомяване.

– В канцеларията се допуска само по един посетител, като всеки влизащ в сградата задължително следва да бъде с поставена съгласно изискванията на здравните органи маска или друго позволено защитно средство, с ръкавици и след употреба на дезинфектант.

– Забранява се престоя в канцеларията извън рамките на необходимото за извършване на съответната услуга.

– Изчакващите пред самите входа на сградата лица следва да спазват разстояние от минимум 1,5 м. съгласно актуалните изисквания на здравните органи.

ІII.Работното място да се поддържа от всеки един служител чисто и хигиенично, като:

– Повърхностите /подове на общите части, бюра и столове, намиращи се стаите/ да бъдат избърсвани с дезинфектант на всеки два часа;

– Повърхностите и предметите  /монитор, компютър, клавиатура, брави на врати, телефони, ксерокси, химикали и др./ в стаите да бъдат избърсвани с дезинфектант на всеки два часа;

– Служителите да си измиват ръцете редовно и добре, с малки количества дезинфектант за ръце, съдържащ алкохол;

– Да се спазва дистанция поне един метър разстояние между лицата;

 1. Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на служителите и адвокатите, както и да се обяви на интернет страницата на Адвокатска колегия – Стара Загора.
 2. Препис от настоящата ми заповед да се изпрати на електронните пощи на всички адвокати, вписани в Адвокатска колегия – Стара Загора за сведение.

VІ.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на САК, служителите, назначени в Адвокатските стаи в РС Стара Загора и РС Казанлък, както и на служителите в канцеларията на АК Стара Загора.

ДИМО ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА АК – СТАРА ЗАГОРА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО АДВОКАТСКИ СТАИ

 

 1. Всички лица в стаите задължително трябва да носят защитни маски (или друго защитно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) и ръкавици.
 2. Заявките за достъп до конкретни дела да се правят от адвокатите и адвокатските сътрудници предварително по телефона. Запознаване с дела в адвокатските стаи се извършва след предварително определен час от служителите в адвокатски стаи, предоставен по телефона.
 3. Справки по заявените предварително дела в адвокатските стаи да се извършва при спазване на следните правила: В адвокатските стаи следва да се допуска да влиза и престоява само по един адвокат (или адвокатски сътрудник) и само за справки по предварително заявени дела (съответно – получаване на копия), който следва да е с предварително поставени защитни средства съгласно т.1 и след дезинфекциране на ръцете с дезинфектант.
 4. Изчакващите пред самите стаи адвокати (или адвокатски сътрудници) следва да спазват разстояние от минимум 1,5 м. съгласно актуалните изисквания на здравните органи.
 5. Не се допуска събиране на повече от двама изчакващи пред адвокатски стаи.
 6. Служителите в адвокатски стаи са длъжни да дезинфектират с препарати масите и столовете след всеки посетител в адвокатска стая.
/ Новини