Информация, свързана с влезли в сила изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ

На 25.02.2022 г. влязоха в сила изменения на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), публикувани в ДВ, бр. 16 от 2022 г., които касаят вписванията за лица, упражняващи свободна професия и конкретно дейността на адвокатите.

Измененията предвиждат двумесечен срок, изтичащ на 25.04.2022 г., в рамките на който следва да бъде заявен адрес за кореспонденция, като при липсата на заявен адрес за кореспонденция след този срок всички съобщения ще се считат за редовно изпратени, ако са адресирани до вписания в Регистър БУЛСТАТ постоянен адрес.

Предвид неактуалните данни за вписания в регистър БУЛСТАТ постоянен адрес на множество адвокати, е препоръчително адвокатите да предприемат действия по проверка на вписания постоянен адрес в Регистър БУЛСТАТ и заявяване на актуален постоянен адрес или адрес за кореспонденция.

/ Новини