КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ – ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ,

Както ви уведомихме чрез изпратена по имейл на 14.08.2018г. покана, организираната конференция на свободните адвокати ще се проведе на 6-7 октомври 2018г. в гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив. Това е първият опит в новата история на адвокатурата да бъдат събрани всички адвокати, които имат желание да изразят становище относно готвените промени в Закона за Адвокатурата от ВАдвС и отделни адвокати, както и по общото състояние на Адвокатурата.

В тази конференция може да участва и е добре дошъл всеки един български адвокат, който има позиция, желае да изрази своето мнение, както и да чуе мнението на колегите си по въпроси, свързани с приемането на ЗИДЗА, както и всички въпроси и проблеми, касаещи нашата работа. Целта е да се чуят всички гледни точки и становища, за да може да се търси консенсус по максимален брой въпроси във връзка с бъдещите изменения на ЗА, така и за начина на упражняване на адвокатската професия.

Конференцията ще протече при дневен ред, посочен в края на настоящата покана.

Надяваме се, че членовете на Адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет ще участват на тази конференция, за да чуят мнението на редовите адвокати, като същевременно имат възможност да презентират и представят своите идеи и предложения.

Адвокатурата е свободна и независима съгласно Конституцията и всички предложения следва да бъдат дискутирани от максимален брой от адвокати, а не тези обсъждания да бъдат ограничени до тесен кръг представители на органите на адвокатурата, тъй като тези норми ще се прилагат по отношение на всички, а не само към нашите управляващи органи.

Моля да потвърдите Вашето присъствие, както и всеки участващ следва внесе таксата за участие в размер на 30 лева, с която ще бъдат платени всички разноски по организацията на конференцията.

С уважение,

администраторите на ФОБА

ДНЕВЕН РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ – ПЛОВДИВ, 06-07.10.2018Г., КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ:

06.10.2018Г.(СЪБОТА)

10.00ч. – Откриване, въвеждащи думи от организаторите и приемане на дневния ред;

10.15ч. – Приветствие от гости на форума и председателя на Адвокатска колегия Пловдив, адв. Стефан Левашки. Обръщение от доайените на ПАК, адв. Банков и на САК, адв. Атанас Железчев;

10.30ч. – Начало на деловата част:

Модерният европейски закон за Адвокатурата – цели, принципи, основни положения:- Историческа ретроспекция на законодателната уредба на Адвокатурата след Освобождението до 1945 година; конституционна уредба по Търновската и настоящата конституции – адв. Велислав Величков;

10.40ч. – Сравнителен анализ на статута и уредбата на адвокатурите във водещи европейски държави и у нас – адв. Емил А. Георгиев;

10.50ч. – Законът за адвокатурата – основни проблеми и необходимите решения през призмата на съответствието на закона с Конституцията – адв. Стефка Видева;

11.00ч. – Електронното гласуване в Адвокатурата – възможности и защити- Божидар Божанов – експерт по изграждане на електронно управление;

11.15 – 12.15ч. Представяне идеите на законопроекти за ИД на ЗАдв, внесени във ВАдвС и АС през 2017 и 2018г.

– Представяне законопроекта на ВАдвС – член на комисията по изготвяне на нов ЗАдв към ВАдвС;

– представяне законопроекта на адв. Борислав Вълчев, САК;

– представяне на предложенията на колеги от други колегии – адв. Борис Харизанов, БлАК; адвокати от Варненска и Бургаска АК;

-някои проблеми и въпроси във връзка с принципа на самоуправлението на адвокатурата, съдебния контрол и дисциплинарната политика – адв. Г. Гайдаров, адв. Вл. Янев, адв. В. Величков, адв. Пламен Кирилов, адв. Явор Харизанов, адв. Ашикова…/5 м.експозе/

12.15 – 13.15ч. Кафе-пауза и обяд /не е включен в цената/;

13.15ч. – 16.15ч. Дискусия по всички законопроекти, предложения и идеи;

16.15 – 17.00ч. Обобщение на резултатите от дискусията и излъчване на комисия по изготвянето на проект за решения и декларация до Висшия адвокатски съвет и държавни институции – водещи панелната дискусия;

20.00 ч. Вечеря за всички участници /поема се за собствена сметка, като мястото ще бъде съобщено допълнително.

07.10.2018Г. (НЕДЕЛЯ)

10.00 – 11.00 ч. Представяне резултатите от работата на комисията и проект за заключителен документ и декларация /обръщение/ на първата конференция на свободните адвокати. Дискусия;

11.00 – 11.15ч. Кафе пауза;

11.15 – 11.50 ч. Приемане на решенията и документа. Закриване на конференцията;

12.00 – 12.30ч. Пресконференция.

/ Новини