Призив за организиране на мълчалив протест с тоги на 07.06.2021 г., от 17 до 17.30 ч. пред Съдебните палати в страната в израз на несъгласие с концепцията на Модел 4 за съдебна реформа

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 29.05.2021 г., беше прието Обръщение към цялата адвокатска общност с призив за сериозен професионален и обществен дебат, включително за активна разяснителна кампания сред обществото. /С обръщението може да се запознаете от следния линк: https://www.vas.bg/bg/a/obrshchenie-na-delegatite-na-obshchoto-sbranie-na-advokatite-ot-stranata-29052021. Повод за това ни беше даден от приетата от ВСС концепция за реорганизация на съдебната карта.
Свое становище против така подготвяната реорганизация на съдебната карта беше изразено още преди датата на провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната от Висшия адвокатски съвет и подкрепено от Адвокатските съвети към отделните Адвокатски колегии.

Независимо, че на 31.05.2021 г. на сайта на Висшия съдебен съвет беше публикувана актуализирана концепция за реорганизация на съдебната карта, отразена в доклада за Модел 4 (достъпна на адрес: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/31/doklad-model-4.pdf), която се опитва да даде отговор на част от критиките, отправени до момента, концепцията продължава да предвижда сериозно намаляване на броя на районните съдилища без сериозен икономически, социален, географски и анализ на възможните последици от това, както и промяна в подсъдността по множество дела, които в съчетание с липсващото електронно правосъдие ще имат за резултат лишаване на голям брой граждани от реален достъп до съд и качествено правораздаване.

По този повод и след като обсъди актуализираната концепция, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Стара Загора взе решение да се присъедини към призива Софийски адвокатски съвет, подкрепен и от ВАдвС, като ПРИКАНВА всички членове на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА НА МЪЛЧАЛИВ ПРОТЕСТ С ТОГИ ПРЕД СГРАДИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПАЛАТИ в гр. СТАРА ЗАГОРА, гр. КАЗАНЛЪК, гр. РАДНЕВО, гр. ГЪЛЪБОВО и гр. ЧИРПАН на 07.06.2021г., от 17 .00 ч. до 17.30 ч., като израз на несъгласие с конкретни мерки, предвиждани в актуализираната концепция, с които може да се запознаете чрез приложения линк.

Приложениq:
1. Призив от Софийския адвокатски съвет за участие в мълчалив протест на 07.06.2021 г., от 17 ч. до 17,30 ч.;
2. Резюме с възражения относно Актуализиран Доклад за Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет, изготвен от Софийски адвокатски съвет;
3. Призив от Висш адвокатски съвет за участие в мълчалив протест на 07.06.2021г. от 17,00ч. до 17,30 часа.

Адвокатски съвет при Адвокатска Колегия Стара Загора

/ Новини